• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:

        - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

       - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn:  huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.

2. Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư (Đính kèm Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015):

3. Ngành, nghề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:

- Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

- Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.

- Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn.

II. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

1. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ: Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 (áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới)

a. Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn

ưu đãi (năm)

Mức thuế suất Phạm vi và đối tượng áp dụng
Suốt thời gian hoạt động (không quá 50 năm) 10%

- Dự án đầu tư lĩnh vực xã hội hóa.

-Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch,…

15 10%

- Dự án đầu tư tại địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

- Lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không,… Sản xuất sản phẩm phần mềm,…

10 17%

- Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn các huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, Thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.

- Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống,…

Hết thời hạn ưu đãi 20%  

b. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế

(năm)

Giảm

 

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Mức giảm

Thời hạn

(năm)

04 50% 09

- Dự án đầu tư tại địa bàn các huyện: Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

- Dự án lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.

04 50% 05 Dự án lĩnh vực xã hội hoá đầu tư tại huyện, thị xã Duyên Hải (ngoài Khu kinh tế Định An), Càng Long (ngoài KCN Cổ Chiên).
02 50% 04

- Dự án đầu tư tại huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.

- Dự án đầ tư lĩnh vực sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống,…

           c. Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu:

          Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất (theo quy định tại khoản 6, khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu).

           d. Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân:

          Giảm 50 % thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế (Khoản 5, Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP).

2. ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT (Theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ)

a. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

b. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian xây dựng cơ bản

Tiền thuê đất Phạm vi và đối tượng áp dụng
Miễn (suốt thời gian hoạt động)

- Dự án xã hội hóa sử dụng đất tại nông thôn.

- Dự án lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

- Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.

- Đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ, trồng rừng lấn biển.

Miễn (theo vòng đời dự án, không quá 50 năm) Dự án xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.
Miễn (theo vòng đời dự án, không quá 40 năm) Dự án xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh, KCN Cổ Chiên.
Miễn (theo vòng đời dự án, không quá 30 năm) Dự án xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn huyện Càng Long (ngoài KCN Cổ Chiên), huyện, thị xã Duyên Hải (ngoài Khu kinh tế Định An).
Miễn 15 năm

- Dự án lĩnh vực nông nghiệp ưu đãi đầu tư.

- Dự án lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An.

 - Dự án lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và KCN Cổ Chiên.

Miễn 11 năm

- Dự án lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

- Dự án đầu tư tại huyện Châu Thành, Trà Cú, KKT Định An; dự án lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và KCN Cổ Chiên.

Miễn 07 năm Dự án đầu tư tại Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và KCN Cổ Chiên.
Miễn 03 năm

- Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường

III. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: