• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu cầu cải tiến chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ của các DNNVV và HTX tỉnh Trà Vinh 2017

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh thông báo chào giá  cung cấp dịch vụ Khảo sát hiện trạng và nhu cầu cải tiến chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ của các DNNVV và HTX tỉnh Trà Vinh năm 2017.

 

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu số 29 (2017) Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng BQLDA và các đối tác thực hiện

Ban Quản lý Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 29 (2017) Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng BQLDA và các đối tác thực hiện, với các nội dung như sau:

Thông báo tuyển tư vấn của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết Thông báo: Đính kèm

Thông báo thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH TRÀ VINH

TRUNG TÂM XTĐT VÀ HTDN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 01/TB-TTXTĐT Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư trực thuộc
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

 

           Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp,

          Nay Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh thông báo đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư nhằm làm đầu mối, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính qua đó giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hạn chế tốn kém chi phí và thời gian.

          Trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp, nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp hoặc các thành viên Tổ tư vấn để nhận được sự hỗ trợ:

          Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Trà Vinh

          Địa chỉ: 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

          Điện thoại: 0294.3753.839

          Thành viên Tổ tư vấn:

1. Ông Cao Đăng Linh – Tổ trưởng

2. Ông Bùi Văn Thưởng – Tổ viên

3. Ông Nguyễn Văn Thành – Tổ viên

4. Bà Lê Thị Ngọc – Tổ viên

5. Bà Phan Ngọc Khánh Vi – Tổ viên

Điện thoại: 0913.980.068

Điện thoại: 0916.092.774

Điện thoại: 0939.302.271

Điện thoại: 0975.246.566

Điện thoại: 0986.389.579

          Rất mong sự phối hợp của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Sở KHĐT;

- Doanh nghiệp, nhà đầu tư;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hông Ngọc Hưng

Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tin chi tiết các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:

1. Thư ngõ

2. Danh sách các đơn vị

Thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đính kèm  - mẫu đăng ký

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: