• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

THAM CHIẾU Gói thầu 35 (2016): Tuyển Tư vấn tập huấn giám sát đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 (Hoạt động 18.2)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

          - Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

          - Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

          - Điện thoại: 0294 3 862 289;           Fax: 02943 864 348.

          - Nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu của kế hoạch 2018 và công tác giám sát và đánh giá của Dự án SME Trà Vinh được gắn kết với kế hoạch phát triển DNNVV của tỉnh Trà Vinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển tư vấn tập huấn giám sát đánh giá đối với việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Ngoài ra, nhằm đảm bảo nữ giới, người dân tộc được hưởng lợi và vấn đề môi trường được xem xét đầy đủ và lồng ghép vào việc tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của Kế hoạch.

          - Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV 03 năm giai đoạn 2018-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 08/02/2018 và tỉnh sẽ sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để triển khai thực hiện trong đó có nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Canada. Như vậy, việc thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện trong năm 2018, nhằm góp phần vào việc thực hiện hiệu quả công tác giám sát, đánh giá Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020, vì đây là một trong những hoạt động quan trọng giúp các cấp quản lý giám sát và đánh giá đạt được các mục tiêu đề ra.

          - Yêu cầu của công việc được mô tả chi tiết trong Tham chiếu công việc này.

          II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

          1. Mục tiêu và kết quả mong muốn của công việc:

          - Nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 – 2020, đặc biệt là những cán bộ thực hiện việc theo dõi, giám sát các chỉ tiêu này tại đơn vị.

          - Dự kiến, sau khi kết thúc khóa tập huấn:

          + Có ít nhất 100% các cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan trực tiếp đến công tác thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020, đặc biệt là những cán bộ thực hiện việc theo dõi, giám sát các chỉ tiêu này tại đơn vị, được tập huấn.

          + Sau khóa tập huấn, ít nhất 70% tham dự viên cho biết nắm vững công cụ thực hiện trong công tác giám sát và đánh giá thuộc trách nhiệm của cơ quan mình và có thể phối hợp với các đơn vị, sở ban ngành khác thực hiện báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh 2018-2020.

          2. Yêu cầu về nội dung

          Tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung và chương trình tập huấn sao cho kiến thức và kỹ năng phù hợp trên cơ sở đáp ứng ít nhất các yêu cầu cụ thể sau đây:

          - Tập huấn, hướng dẫn thu thập thông tin thứ cấp theo các bộ chỉ tiêu của kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020 theo từng Sở, Ban, ngành tỉnh.

          - Phối hợp với các sở ban ngành liên quan hoàn thiện khung đo lường thực tế và khả năng thực hiện để đạt được kết quả thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020.

          - Xây dựng bảng hỏi chung và cách thức thực hiện khảo sát thu thập, điều tra các số liệu liên quan đến chỉ số theo dõi, đánh giá.

          - Tập huấn tổng hợp cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo.

          - Xây dựng cơ chế báo cáo và phản hồi thông tin (tần suất và phương pháp thu thập thông tin, vai trò của các bên liên quan trong giám sát kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2018-2020).

          3. Lồng ghép giới – dân tộc và môi trường:

          Tư vấn cần phối hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh và các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan đảm bảo các vấn đề giới, dân tộc và môi trường được lồng ghép đầy đủ và có ý nghĩa vào nội dung của lớp tập huấn và các hoạt động triển khai trong lớp tập huấn

          4. Yêu cầu về phương pháp tập huấn:

          Các hoạt động trong lớp tập huấn phải đáp ứng ít nhất các yêu cầu sau đây: Sử dụng tối đa phương pháp học qua hành động lấy học viên làm trung tâm, học theo nhóm, trao đổi kinh nghiệm, tạo nhiều cơ hội, tình huống cho mỗi học viên được thể nghiệm và bộc lộ khả năng, kinh nghiệm của mình trong các bài giảng và trong suốt cả khoá học.

          5. Đối tượng dự kiến của lớp tập huấn:

          Dự kiến khoảng 30 tham dự viên là cán bộ được phân công thực hiện công tác theo dõi, giám sát đánh giá các chỉ số liên quan đến từng đơn vị, sở ngành trong kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh 2018-2020

          6. Thời gian thực hiện dự kiến:

          Tổng thời gian của lớp tập huấn là 04 ngày kể cả thời gian dành cho hoạt động ngoài lớp học. Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ trong Quý IV năm 2018.

          7. Đầu ra và sản phẩm của công việc:

          Tư vấn phải đảm bảo toàn bộ các đầu ra và sản phẩm của hoạt động đều phải có sự thống nhất với đại diện của bên mời thầu/tuyển tư vấn về:

          - Chương trình và nội dung tập huấn gửi cho bên mời thầu/tuyển tư vấn trước khi lớp tập huấn diễn ra ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc để hai bên có thể trao đổi và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu;

          - Chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn đã thống nhất bằng file mềm và bản in phải được gửi cho bên mời thầu/tuyển tư vấn trước khi lớp tập huấn diễn ra ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Riêng đối với các tài liệu mà tư vấn yêu cầu phải được gửi cho tham dự viên tham khảo trước thì phải được gửi cho bên mời thầu/tuyển tư vấn trước khi lớp tập huấn diễn ra ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc;

          - Các phiếu đánh giá do học viên điền vào cuối lớp tập huấn cùng báo cáo lớp tập huấn của tư vấn được gửi cho bên mời thầu/tuyển tư vấn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày lớp tập huấn kết thúc;

          - Báo cáo tập huấn sẽ là phần trình bày tóm tắt những kết quả chính của khóa tập huấn, đánh giá học viên dựa trên kết quả mong đợi của dự án (sử dụng mẫu của BQL Dự án SME Trà Vinh);

          - Báo cáo tập huấn sẽ được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 01 (một) tuần sau khi khóa tập huấn hoàn thành;

          - Báo cáo tập huấn sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt, thể hiện 02 dạng: bảng cứng có ký xác nhận của tư vấn trực tiếp thực hiện tập huấn (gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ của Sở Kế hoạch và Đầu tư – Địa chỉ: 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); dạng file mềm đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận (có sử dụng phiếu đánh giá của học viên cuối khóa tập huấn);

          - Việc không đáp ứng hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này có thể dẫn đến việc bên mời thầu/tuyển tư vấn có toàn quyền ngưng việc thực hiện hay/và thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng. Việc giải quyết các vấn đề tài chính còn lại sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng kinh tế đã ký với tư vấn.

          III. YÊU CẦU NĂNG LỰC

          - Có trình độ thạc sỹ hoặc tương đương trên 10 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển hoặc giám sát đánh giá cho các dự án được tài trợ từ vốn của nước ngoài.

          - Có bài trình bày cụ thể và phù hợp với nội dung chương trình tập huấn.

          - Có khả năng thuyết trình tốt, dễ hiểu;

          - Có phương pháp giảng dạy khoa học, lấy người học là trung tâm, sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia.

          - Ưu tiên các tư vấn có kinh nghiệm, đã từng làm việc và có các hoạt động liên quan đến Dự án SME Trà Vinh trong thời gian qua.

 

Dự thảo Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020.

Dự thảo Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020. Tải file đính kèm

Chức năng - Nhiệm vụ

 

I. VỊ TRÍ
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.
- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước theo quy định để giao dịch công tác.

II. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch, chương trình:

- Tìm kiếm, chọn lọc, vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để thực hiện các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư và giới thiệu danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Đầu mối biên tập, quản lý và tổ chức vận hành Website đầu tư Trà Vinh, khai thác thông tin và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư.

- Vận động hỗ trợ của Chính phủ, tổ chức trong nước và nước ngoài, của tỉnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ công khác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

III. NHIỆM VỤ

1. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư

- Lập chiến lược xúc tiến đầu tư theo từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Triển khai thực hiện chiến lược xúc tiến đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm:

+ Tổ chức hội thảo hoặc tham gia hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài để vận động thu hút vốn đầu tư;

+ Đàm phán trực tiếp với các đối tác đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư cho các dự án ưu tiên thu hút đầu tư;

+ Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều phương thức đa dạng như: đầu tư trực tiếp, liên kết đầu tư,...

- Tham gia các đoàn xúc tiến nước ngoài do các Bộ, ngành trung ương, Sở ngành tỉnh, doanh nghiệp trong nước tổ chức và cùng các doanh nghiệp đàm phán đầu tư với đối tác nước ngoài.

- Tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng tạo cầu nối giữa họ với lãnh đạo tỉnh để thiết lập các quan hệ đối ngoại có lợi cho tỉnh.

- Tham mưu chương trình tiếp xúc và đàm phán với các nhà đầu tư.

- Giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cầu nối các nhà đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

- Biên tập và phát hành các tài liệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh, phổ biến chính sách – pháp luật, hướng dẫn lập và thực hiện các thủ tục hành chính để triển khai đầu tư tại tỉnh.

2. Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp

- Tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn, chương trình phát triển cho các doanh nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt; đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp.

- Làm đầu mối tổ chức triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ; tổ chức phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phục vụ triển khai công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các lớp đào tạo cho doanh nghiệp; khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, đào tạo quản trị doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, trao dồi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng đàm phán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

- Tổng hợp các thông tin phản ánh khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Trực tiếp thực hiện hoặc thuê các đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện các dịch vụ tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn hồ sơ thầu, tư vấn về bảo vệ môi trường, đất đai, tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn hồ sơ thầu, tư vấn về bảo vệ môi trường, đất đai, tư vấn tài chính – kế toán doanh nghiệp và các dịch vụ có liên quan đến tài chính – kế toán doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

3. Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp

- Căn cứ vào quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chuyên ngành, giúp nhà đầu tư có mục tiêu phù hợp chọn lựa được địa điểm đầu tư.

- Tư vấn chính sách – pháp luật về đầu tư, về doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn chọn lựa hình thức đầu tư, phương thức đầu tư.

- Tư vấn thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư như: thỏa thuận địa điểm đầu tư,chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đấu thầu, thẩm định thầu, chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên, xây dựng, môi trường, phòng cháy,...

- Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp về thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở quy định hiện hành của nhà nước và tỉnh.

- Tư vấn đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và tay nghề kỷ thuật cho doanh nghiệp.

Những quy định sửa đổi trong lĩnh vực xăng dầu

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

GIỚI THIỆU VỀ TRÀ VINH

Trà Vinh là tỉnh Duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng; nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh cách thành phố Hồ Chí Minh 130 km và thành phố Cần Thơ 100 km. Tỉnh Trà Vinh có 01 thành phố, 1 thị xã và 07 huyện gồm: Thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải. Diện tích tự nhiên 2.341 km2, dân số 1,1 triệu người với 03 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa, trong đó dân tộc Khmer chiếm 30% dân số. Với trị trí tiếp giáp biển Đông chiều dài 65 km bờ biển đã hình thành nên vùng đất Trà Vinh gồm vùng đất châu thổ lâu đời, bên cạnh vùng đất trẻ mới bồi, có hàng trăm gò, giồng cát và mạng lưới sông ngòi chằng chịt mang nặng phù sa, bồi đắp cho những vườn cây ăn trái. Trà Vinh là tỉnh mưa thuận, gió hoà, nhiệt độ trung bình từ 26 – 27 độ C, hiếm khi có bão, vì thế bất cứ mùa nào trong năm du khách cũng có thể đến miền Duyên hải này.
Trà Vinh được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch biển, sông nước miệt vườn, các cồn nổi ven biển chuyên canh vườn cây ăn trái đặc sản...đặc biệt là du lịch khám phá bản sắc văn hóa của vùng đất gắn bó lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa với 142 ngôi chùa Khmer có kiến trúc độc đáo trãi khắp các huyện, thành phố trong tỉnh và các lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm.
Tỉnh Trà Vinh đã và đang được sự quan tâm của Chính phủ với các dự án đầu tư lớn đang được triển khai như: Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, nâng cấp các Quốc lộ 53, 54, 60, Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh đào Trà Vinh), Khu kinh tế Định An, Trung tâm điện lực Duyên Hải..., tạo điều kiện cho Trà Vinh khắc phục hạn chế về mặt địa lý trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến các khu vực khác trong nước và trên thế giới bằng đường thủy, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế địa phương.
" Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, điểm đầu tư đáng tin cậy cho doanh nghiệp, nhà đầu tư" là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư chung, nhà đầu tư khi triển khai dự án du lịch trên địa bàn tỉnh còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng của địa phương.
Người Trà Vinh hồn nhiên, thật thà và mến khách, chính sự thân thiện ấy đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến với quê hương Trà Vinh.

 

 

(Trích tác phẩm “Diễn ca Việt Nam quê hương tôi” của KLG – Võ Văn Hải)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: