• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bổ sung 05 dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 -2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở ban ngành, địa phương rà soát các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương để bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

         Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt ban hành các Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung dự án vào danh mục các dự án kèm theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Các dự án được bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020 gồm:

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN GHI CHÚ
1 Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cống thu gom và nâng cấp công nghệ xử lý Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh           Nội ô và vùng phụ cận thành phố Trà Vinh 32.500 m cống thu gom;
Nâng cấp công nghệ từ cơ học thành hồ sinh học, công suất xử lý: 18.000 m3/ngày đêm.
450 tỷ đồng FDI, DNTN Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 693/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/6/2018
2 Dự án phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải thị xã Duyên Hải Phường 1 và vùng phụ cận thị xã Duyên Hải 7.000 m cống thu gom;
Nhà máy xử lý công suất: 10.000 m3/ngày đêm.
190 tỷ đồng FDI, DNTN Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 540/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/5/2018
3 Dự án phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải huyện Tiểu Cần Nội ô và vùng phụ cận đô thị Tiểu Cần 8.000 m cống thu gom;
Nhà máy xử lý công suất: 8.000 m3/ngày đêm.
170 tỷ đồng FDI, DNTN Đề xuất dự án Sở Xây dựng tại Công văn số 540/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/5/2018
4 Dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Càng Long, huyện Càng Long Khóm 3,4,6 thị trấn Càng Long 30 ha (dự kiến mỗi khóm 10 ha) 174,223 tỷ đồng DNTN Đề xuất dự án UBND huyện Càng Long tại Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 06/12/2018
5 Dự án Khu dân cư Long Đức, thành phố Trà Vinh Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh 7,25 ha 158,6 tỷ đồng DNTN Đề xuất dự án UBND thành phố Trà Vinh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 26/02/2019
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: