• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Trà Vinh

Ngày 09/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch số 1479/KH-SKHĐT về việckhảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Trà Vinh.

* Mục đích:

Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Trà Vinh, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

* Yêu cầu:

Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả khảo sát thí điểm năm 2019 là cơ sở để mở rộng các phạm vi khảo sát đánh giá các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Trà Vinh cho những năm tiếp theo.

Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

           * Đối tượng đáng giá:

           - Đối tượng được đánh giá chia làm 2 nhóm, tổng cộng có 26 đơn vị gồm nhóm các sở, ngành và nhóm các địa phương.

           - Đối tượng đánh giá DDCI: là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).

           - Đối tượng được đánh giá DDCI: là các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

           * Thời gian khảo sát đáng giá:

- Thời gian dự kiến khảo sát: từ 15/8/2019 đến 18/8/2019, cụ thể:

+ Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 16/8/2019: Doanh nghiệp được mời họp mặt tại trụ sở UBND huyện/thị xã/thành phố, được hướng dẫn cách điền phiếu, tiến hành điền phiếu và nộp lại cho Khảo sát viên ngay trong cuộc họp. Mỗi huyện tiến hành trong một buổi (sáng từ 9 giờ và chiều từ 14 giờ):

Ngày 15/8/2019:

Buổi Địa điểm Số lượng DN được mời Số DN điền phiếu khảo sát kỳ vọng
Sáng 15/8/2019 Huyện Càng Long 60 31
Huyện Tiểu Cần 40 20
Huyện Cầu Ngang 40 21
Chiều15/8/2019 Huyện Châu Thành 90 47
Huyện Cầu Kè 40 18
Huyện Trà Cú 60 31

Ngày 16/8/2019:

Buổi Địa điểm Số lượng DN được mời Số DN điền phiếu khảo sát kỳ vọng
Sáng 16/8/2019 Tp. Trà Vinh 200 132
Chiều 16/8/2019 Huyện Duyên Hải 30 14
TX. Duyên Hải 70 36

+ Từ ngày 17/8/2019 đến ngày 18/8/2019: Khảo sát bổ sung trực tiếp tại trụ sở của doanh nghiệp trong trường hợp số lượng doanh nghiệp tập trung không đảm bảo số lượng đánh giá.

           Các thành viên Tổ xây dựng Bộ chỉ số DDCI, các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp tuyên truyền và thực hiện theo tinh thần kế hoạch đề ra. Thông tin tham khảo về chỉ số DDCI của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tưsoạn thảo (tải Phụ lục 1)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: