• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2928/UBND-NN ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án.

Theo đó, cơ sở được hỗ trợ là Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quyết định theo quy định này là Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư. Trình tự thủ tục và hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Do đó, đề nghị các doanh nghiệp có dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (theo Phụ lục đính kèm), thời gian đăng ký hạn chót đến ngày 15/9/2018. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục nhưng chưa được cấp Quyết định chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát và tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh danh mục hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./. Văn bản đính kèm

                   

                             PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

TT Tên dự án Quy mô/công suất (dự kiến) Địa điểm (dự kiến) Dự kiến vốn đầu tư (tr.đ) Dự kiến vốn hỗ trợ (theo Nghị định - tr.đ) Ghi chú
             
             
             
             
             

                                   

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: