• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Công văn số 2925/UBND-KT ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu,

Qua trao đổi ý kiến với Sở Công thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tránh gây hiểu nhầm về đơn vị đầu mối nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, như sau:

Bước 1. Chủ trương đầu tư

1. Đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất(theo Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014)

Trình tự thủ tục thực hiện theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đính kèm các Biểu mẫu hoặc có thể download tại website: www.xuctientravinh.com.vn).

2. Đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý khu kinh tế.

Trường hợp dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (theo Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư 2014).

Bước 2. Thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường

Thực hiện theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m3 trở lên thì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dung tích chứa dưới 200 m3 thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện nơi triển khai thực hiện dự án để được xem xét, xác nhận.

* Lưu ý: Thủ tục bảo vệ môi trường Nhà đầu tư phải hoàn thành, bổ sung hồ sơ trước thời điểm được xem xét cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng từ đơn vị khác thì bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục thực hiện thủ tục môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận; Trường hợp dự án có tăng quy mô, công suất so với quy mô đã được xác nhận thì đề nghị bên nhận chuyển nhượng liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì chủ dự án tiến hành lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường (theo điểm b Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

Song song việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường, Công ty phải tiến hành lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đồng thời xác định dự án có được UBND tỉnh phê duyệt đấu nối vào quốc lộ hay chưa (đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu dự kiến đặt trên các tuyến Quốc lộ)Nếu chưa được UBND tỉnh phê duyệt thì liên hệ Sở Giao thông và Vận tải để được hướng dẫn lập hồ sơ đấu nối theo quy định.

Bước 3. Thực hiện thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thủ tục thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thủ tục thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế

(Thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Bước 4. Thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC, thẩm định thiết kế xây dựng

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP).

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng tại Sở Công Thương hoặc Phòng có chức năng quản lý về xây dựng thuộc UBND cấp huyện khi được phân cấp (theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Đối với các cửa hàng xăng dầu được UBND tỉnh phê duyệt đấu nối vào quốc lộ thì trước khi thi công công trình, Nhà đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế đấu nối vào quốc lộ tới Cục Quản lý đường Bộ IV (Bộ Giao Thông Vận tải) để được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông.

Bước 5. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

- Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

+ Nằm trên các tuyến, trục đường phố chính được xác định trong quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc các đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (cấp công trình cấp I, cấp II)

- Ban quản lý Khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý.

- UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong địa giới hành chính do mình quản lý (trừ trường hợp do Sở Xây dựng và Ban Quản lý khu kinh tế cấp).

(Thực hiện theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng).

Bước 6. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Sở Công Thương (thực hiện theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

* Lưu ý: Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tưtham khảo để thực hiện. Công văn này thay thế Công văn số 1649/SKHĐT-TTXT ngày 25/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Mẫu đăng ký: tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 34/SKHĐT-TTXT ngày 08/01/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: