Hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư

Hồ sơ hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư: ĐÍnh kèm

Mẫu hướng đẫn thủ tục đăng ký đầu tư: 

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1): Đính kèm;

2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.2): Đính kèm.

Mới nhất