• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bảng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 2576/UBND-TH ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX,

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thuê mặt bằng thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo quy định Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 67/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về quy định mức hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nhà đầu tư được hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (không bao gồm phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan) và không quá 50 triệu đồng cho 01 dự án trong 01 năm, được xác định theo giá thuê mặt bằng của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê. Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. Hỗ trợ này thực hiện thông qua việc giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch Đầu tư thông tin đến các Sở, Ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu tchức triển khai thực hiện và hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Tải thông tin Nghị quyết số 67/2018/NQ-HĐND.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

forter

Switch mode views: