Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế

1. Trình tự, thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: Thời gian tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trả kết quả trong thời hạn 17 ngày.

  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Bộ phận một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, khi nhận đầy đủ hồ sơ của Nhà đầu tư, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành và địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tất cả ý kiến thẩm định của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, khi có kết quả chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cho Nhà đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản từ chối đầu tư.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư trong thời gian 2 ngày làm việc.

Xem chi tiết: Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND 18/8/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh


In bài này   Gửi Email bài này

Related Articles

Chức năng - Nhiệm vụ

Tiềm năng - Lợi thế

Giới thiệu chung