Hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư

Hồ sơ hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư: Đính kèm

Mẫu hướng đẫn thủ tục đăng ký đầu tư: 

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.1): Đính kèm

2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu A.I.3): Đính kèm.


In bài này   Gửi Email bài này

Related Articles

Chức năng - Nhiệm vụ

Tiềm năng - Lợi thế

Giới thiệu chung