Thứ sáu, 08 Tháng 10 2021 15:26

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) QUÝ III NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2021 Featured

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành các Sở, Ngành chủ trì các chỉ số PCI cấp tỉnh  nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh. Ngày 07/10/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cùng với các 08 Sở, ngành tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp để sơ kết tình hình thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) quý III năm 2021 và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2021 của tỉnh Trà Vinh.

 

                                                                     Tin, ảnh: Khánh Vi

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ số PCI quý III năm 2021 và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo, điều hành thực hiện 03 tháng cuối năm 2021 nhằm duy trì và phát huy hơn các chỉ số, chỉ tiêu tốt và khắc phục và nâng cao những chỉ số, chỉ tiêu còn hạn chế để nâng cao thứ hạng chỉ số PCI năm 2021 tỉnh Trà Vinh so với các tỉnh trong cả nước.

Cuộc họp nhận được 03 ý kiến đóng góp, bổ sung cho nội dung báo cáo và đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới của Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Thông tin và Truyền thông.

Qua cuộc họp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kiến nghị: Các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần cần có giải pháp phối hợp tốt với các đơn vị liên quan các chỉ tiêu để thực hiện hiệu quả công tác báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số thành phần; Nội dung báo cáo phải có số liệu thống kê để đánh giá hiệu quả những công việc cũng như đề xuất định hướng thực hiện trong thời gian tới./.

Read 390 times